Reglement

van sauna en beautycentrum Centre du Lac

Art.1 Doel van het reglement.

Het reglement heeft tot doel de veiligheid, orde en reinheid in de sauna te waarborgen. Onder de sauna wordt verstaan al die faciliteiten die aanwezig zijn in het bedrijf en ten dienste staan van de bezoekers. Het aanwezig zijn binnen de sauna tezamen met anderen vereist dat men met wederzijdse belangen rekening houdt.

Art.2 Onderwerping aan de sauna reglement.

Naleving van de voorschriften van genoemd reglement is verplicht voor iedere deelnemer binnen de sauna. Door aanwezigheid binnen het bedrijf onderwerpt men zich aan de regels van dit reglement en aan alle verdere regels en bepalingen, die in verband met de veiligheid en orde door de leiding van de sauna zijn of worden gegeven.

Indien groepen, verenigingen etc. gebruik maken van de sauna, is hun leider of groepshoofd medeverantwoordelijk voor de handhaving van bedoeld reglement.

Art.3 Openstellen van de sauna.

Het gebruik van de sauna is in principe mogelijk voor iedereen, met uitzondering van hen die lijden aan een besmettelijke ziekte, open wonden, huiduitslag, epilepsie, geestesziekte en tenslotte van hen die onder invloed van alcoholhoudende dranken, drugs of verslavende middelen verkeren.

Kinderen vanaf 12  jaar worden uitsluitend onder begeleiding van volwassenen toegelaten.

Art.4 Entree.

De bezoeker(ster) wordt bij een bezoek aan de sauna ingeschreven. Een enkel bezoek aan de sauna, serie- of abonnementskaarten zullen zoals aangegeven aan (een) bepaalde termijn(en) verbonden zijn. Voornoemde termijn zal door het kopen van één genoemde vormen bindend zijn. Terugbetaling van serie- of abonnementskaarten zal alleen kunnen geschieden wanneer er sprake is van grondige reden, zulks echter wel ter beoordeling van de leiding/eigenaar van de sauna. Men kan per bezoek slechts van één lopende actie gebruik maken.

  • Prijzen
    De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s en exclusief verzendkosten, eventuele belastingen, eventuele reserverings- of boekingskosten en eventuele extra’s die u gebruikt. Genoemde prijzen zijn altijd onder voorbehoud.
  • Wijzigingen van deze voorwaarden
    Centre du Lac behoudt zich het recht voor de voorwaarden, waaronder deze website en alle uitgaven van Centre du Lac, te wijzigen.
Art.5 Openingstijden en duur van het verblijf in de sauna.

De tijden waarop de sauna is opengesteld worden door de exploitant bepaald en een schema van de openingstijden bevindt zich op een voor een ieder duidelijk zichtbare plaats. Men is verplicht om zich aan de hierop vermelde tijden te houden en deze niet te overschrijden.

Art.6 Bewaren van geld en waardevolle goederen.

Indien waardevolle goederen of geld in bewaring binnen de sauna worden gegeven zal nimmer de ontvanger hiervan aansprakelijk kunnen worden gesteld bij onverhoopt verlies of bij diefstal. Dit geldt ook wanneer men gebruik maakt van kluisjes met een sleutel of een code.

Art.7 Camera’s, laptops, iPad en mobiele telefoons.

Gebruik van mobiele telefoons en camera’s zijn in de sauna verboden. Vanwege het feit dat de meeste mobiele telefoons, iPad en laptops ook uitgerust zijn met een camera mogen ook deze niet in de sauna gebruikt worden. Indien men om dringende reden telefonisch bereikbaar wil blijven kan men de telefoon bij de receptie of restaurant afgeven. Men kan u dan waarschuwen als uw telefoon is afgegaan.

Art.8 Het gebruik van de inrichting in de sauna.

De inrichting van de sauna dient met zorg behandeld te worden. Het is verboden de inrichting op enigerlei wijze te beschadigen of te verontreinigen op straffe van een betaling van een door de leiding/eigenaar vast te stellen bedrag. Men dient van eventuele gebreken die men bij het betreden van de sauna waarneemt de leiding in kennis te stellen.

Art.9 Het gedrag binnen de sauna.

Gebruikers van de sauna dienen al die handelingen na te laten, die in strijd zijn met de goede zeden en die de veiligheid, rust en orde kunnen verstoren.

Art.10 Aansprakelijkheid.

Aansprakelijk voor de gevolgen van ongelukken binnen de sauna is de leiding/eigenaar alleen indien er sprake is van grove nalatigheid of schuld. Hij zal hiervoor schriftelijk aansprakelijk gesteld moeten worden.

Art.11 Gevonden voorwerpen.

Deze dienen bij de leiding te worden ingeleverd. De gevonden voorwerpen blijven maximaal een maand bewaard.

Art.12 Verzoeken en klachten.

Eventuele verzoeken en klachten dienen te worden ingediend bij de leiding/eigenaar, die deze waar mogelijk direct in behandeling neemt. Meer uitvoerige suggesties voor, of bezwaren tegen de gang van zaken in de sauna dienen schriftelijk bij de leiding/eigenaar te worden ingediend. Mocht e.e.a. niet tot bevrediging kunnen worden opgelost dan kan men zich wenden tot de Tuchtcommissie van de Nederlandse Sauna Vereniging doch uitsluitend schriftelijk en voorzien van het nodige bewijsmateriaal.

Art.13 Toezicht.

1 De leiding van de sauna draagt zorg voor het handhaven van de veiligheid, rust, orde en naleving van het reglement. De aanwijzingen van de leiding dienen derhalve zonder meer te worden opgevolgd.

2 De leiding heeft de bevoegdheid personen, die

a) de veiligheid, rust en orde verstoren

b) andere bezoekers lastig vallen,

c) ondanks herhaalde waarschuwingen toch blijven handelen tegen de regels van het reglement, te verwijderen uit de sauna

3 Aan de onder artikel 3 genoemde personen kan de toegang tot de sauna voor een bepaalde periode of blijvend, worden ontzegd,

4 Indien verwijdering op grond van bovengenoemde misdragingen zal plaatsvinden, zal geen terugbetaling van entreegelden geschieden.

Art.14 Het gedrag in de Saunacabine.

1 Men dient de saunacabine te betreden voorzien van een handdoek. Deze zal op één der banken worden uitgespreid en hierop zal worden plaatsgenomen. Iedere verontreiniging van het houtwerk door transpiratievocht dient te worden vermeden.

De handdoek moet bij verlaten van de saunacabine worden meegenomen. Het is verboden om natte handdoeken of kledingstukken in de saunacabine of op verwarmingselementen van andere ruimtes te drogen.

2 In de saunacabine dient de nodige rust in acht genomen te worden

3 Men kan zich zowel in zittende als liggende houding in de saunacabine ophouden. Dit zal sterk afhankelijk zijn van het aantal medegebruikers. Bij een grote bezettingsgraad zal men zoveel mogelijk dienen in te schikken en een zittende houding aannemen. De laatste minuten van het verblijf in de saunacabine zullen in ieder geval in zittende houding dienen te worden doorgebracht.

4 Löyly of opgieting. Het opgieten van water op de ovenstenen, wordt uitsluitend door de leiding van de sauna uitgevoerd tenzij anders beslist. Ditzelfde geldt ook voor geurende essences. Echter, hiervoor mogen uitsluitend die preparaten gebruikt worden die door de leiding beschikbaar zijn of worden gesteld. Wanneer men gebruik wil maken van de opgieting, dan zal men de aanwijzigen van de leiding moeten opvolgen.

5 Het gebruik van zandlopers of enig andere tijdsaanduiding dient te worden gerespecteerd. Men blijft meestal in de cabine zolang men het er prettig vindt. Overdaad schaadt en kan aanleiding zijn tot onaangename reacties van het menselijke lichaam.

6 Het verlaten van de saunacabine dient rustig en kalm te geschieden, waarbij men er op toeziet dat het openstaan van de saunadeur tot een minimum tijdsduur wordt beperkt.

Art.15 Het luchtbad.

Het is wenselijk vanuit de saunacabine een luchtbad te nemen. Lichamelijke inspanning dient te worden vermeden doch rustig bewegen is aan te bevelen.

Art.16 Natte ruimte(s).

1 Het gebruik van afkoelslangen en douches dient volgens aanwijzingen van de leiding te geschieden. De juiste volgorde zal veelal op een goed zichtbare plaats in de sauna zijn aangegeven.

Het bespuiten met water van medebezoekers is ten strengste verboden.

2 Alvorens van de baden gebruik te maken dient het transpiratievocht van het lichaam te zijn verwijderd door het nemen van een douchebad. Men dient de baden rustig te betreden. Duiken of springen hierin is eveneens ten strengste verboden.

3 Verspilling van water dient te worden voorkomen. Hieromtrent dient de saunagast zichzelf een grote verantwoordelijkheid op te leggen.

4 Het warme voetenbad is uitsluitend voor opwarming en niet voor voetenreiniging.

5 Het dragen van (sauna) slippers is verplicht.

Art.17 Rustruimte.

Men dient in de rustruimte(s) het lichaam te bedekken.

Het sauneren is slechts een bloot gebeuren daar waar het functioneel is.

Art.18 Dranken en etenswaren.

Er is in de sauna een mogelijkheid dranken en/of etenswaren te verkrijgen. Het nuttigen van meegebracht eten of drank is ten strengste verboden.

Art.19 Ongevallen.

Wanneer een gast getuige is van een ongeval dient hij/zij onmiddellijk de leiding hiervan op de hoogte te stellen. Bij ongevallen, brand of overige calamiteiten dient men de instructies, indien aangegeven of meegedeeld door de leiding, stipt op te volgen. In de sauna is of zijn altijd BHV-ers aanwezig.

Art.20 Reserveringen.

Beauty- en massagearrangementen vragen een nauwkeurige planning en afstemming van de verschillende faciliteiten in ons centrum. Bent u door omstandigheden verhinderd, dan vragen wij u nadrukkelijk uw afspraak minimaal 48 uur van tevoren af te zeggen en/of te verschuiven. We moeten u de helft van het reserveringsbedrag in rekening brengen als u binnen 48 uur voorafgaande aan uw bezoek annuleert, ongeacht de reden. Indien u zelf voor een plaatsvervanger zorgt  zijn er geen kosten verbonden aan de te late annulering.

Art.21 Bijzondere bepalingen.

In alle gevallen waarin dit reglement niet mocht voorzien, of waar meningsverschil omtrent de uitleg daarvan ontstaat, beslist uitsluitend de leiding/eigenaar van de sauna.